POLITYKA PRYWATNOŚCI

DEFINICJE:

Platforma – strona internetowa dostępna pod adresem https://www.ipoe.com.pl

Użytkownik – każdy podmiot, który korzysta z Platformy.

Dane Osobowe – w rozumieniu definicji zawartej w art. 4 pkt. 1) RODO, dane osobowe są to informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość.

Do danych osobowych należą w szczególności:

 • imię i nazwisko lub firma przedsiębiorcy,

 • miejsce i adres zamieszkania lub adres siedziby firmy przedsiębiorcy,

 • numer PESEL lub numer NIP (w przypadku zgłoszenia firmy przedsiębiorcy),

 • data i miejsce urodzenia,

 • wykształcenie,

 • telefon,

 • adres e-mail,

 • nazwa kursu,

 • numer rachunku bankowego,

 • numer lub adres IP,

 • data i czas serwera,

 • informacje o przeglądarce internetowej,

 • informacje o systemie operacyjnym.

 • informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.

Polityka – niniejsza Polityka ochrony prywatności.

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

1. ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem Twoich danych osobowych jest Magdalena Klimaszewska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Magdalena Klimaszewska Osteopatia Fizjoterapia ul. Boh. Warszawy 17, 46-100 Namysłów o numerze NIP 752 144 79 77 oraz REGON 360229117, która ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych. Kontakt w sprawie ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem e – mail: contact@ipoe.com.pl

2. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Mając na względzie art. 37 ust. 1 RODO, charakter wykonywanej działalności oraz cel przetwarzania danych osobowych nie powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych. Należy kontaktować się bezpośrednio z administratorem, który chętnie pomoże Ci we wszystkich kwestiach związanych z ochroną danych osobowych. Kontakt jest możliwy pod adresem
e-mail: 
contact@ipoe.com.pl

3. CEL I ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Celem Polityki jest określenie działań podejmowanych przez nas w zakresie ochrony Twoich Danych Osobowych, przetwarzanych za pośrednictwem Platformy.

 2. Polityka określa w szczególności zakres i podstawy prawne przetwarzania Twoich Danych Osobowych, które gromadzone są przez nas w związku z korzystaniem przez Ciebie z Platformy. Twoje Dane Osobowe otrzymujemy od Ciebie w związku
  z aktywnościami dokonywanymi przez Ciebie na Platformie. Podanie Twoich Danych Osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia przez nas działań mając na celu realizację usług kursowych. Administrator gwarantuje Ci poufność wszelkich przekazanych mu Danych Osobowych. Dane Osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

 3. Twoje Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza zapisu na kurs przetwarzane są w celu realizacji umowy o świadczenie usług kursowych oraz rejestracji, przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz organizacji kursu. Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza kontaktowego przetwarzane są
  w celu kontaktu zwrotnego z Użytkownikiem.

 4. Przekazane Dane Administratorowi za pośrednictwem Platformy przetwarzane są
  w również w szczególności w celu: rozpatrzenia reklamacji, przesyłania powiadomień e – mail, kontaktu telefonicznego w sprawach związanych z realizacją kursu, przesyłania powiadomień sms, wystawienia faktur i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego, przechowywania zapytań i wniosków, tworzenia rejestrów i ewidencji związanych z RODO, ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami oraz w celach archiwalnych i dowodowych.

 5. Okres przechowywania Danych Osobowych w celu:

 • podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy oraz świadczenie usług kursowych – do czasu wycofania zgody .

 • realizacji obowiązków ustawowych wynikających z przepisów podatkowych
  i rachunkowych – 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.

 • dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami wynikającymi z zawartej umowy świadczenie usług kursowych – do ostatniego dnia roku kalendarzowego następującego po upływie 3 lat od zakończenia uczestnictwa w kursie.

 1. Administrator informuje, że powierza przetwarzanie Danych Osobowych Użytkownika następującym podmiotom:

H88 S.A. z siedzibą w Poznaniu, Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000612359, REGON 364261632, NIP 7822622168, kapitał zakładowy 215.228,00 zł w pełni wpłacony.w celu przechowywania danych osobowych na serwerze,

4. PRAWA WYNIKAJĄCE Z PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W związku z tym, że będziemy przetwarzać Twoje Dane Osobowe, przysługują Ci następujące prawa:

  1. prawo dostępu do Danych Osobowych,

  2. prawo do sprostowania Państwa i ograniczenia przetwarzania Danych,

  3. prawo do usunięcia Danych (zwane również „prawem do bycia zapomnianym”),

  4. prawo do ograniczenia przetwarzania Danych Osobowych,

  5. prawo do przenoszenia Danych,

  6. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie Danych Osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził,

  7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku
   z przetwarzaniem Danych Osobowych przez Administratora.

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych:

(PUODO) ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

5. TRANSFER DANYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY (EOG)

Twoje Dane Osobowe są przekazywane poza EOG. Dane przekazywane są do:

– IPOE Ltd Registered in England and Wales, Company No. 12996403, 20-22 Wenlock Road, London N1 7GU, Wielka Brytania, w związku z realizacją umowy i świadczenie usług kursowych.

Przekazywane Twoich Danych Osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy może mieć miejsc w związku ze zlecaniem wykonania określonych usług/działań podmiotom mającym siedzibę poza EOG lub przetwarzającym dane poza EOG. Twoje dane osobowe mogą być przekazane jedynie do takich państw trzecich (państwa poza EOG) lub podmiotów
w państwach trzecich, w stosunku do których decyzją Komisji Europejskiej stwierdzono odpowiedni stopień ochrony danych, zastosowano w umowach z tymi podmiotami standardowe klauzule ochrony danych lub zastosowano odpowiednie inne zabezpieczenia,
o których mowa w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

Działamy zawsze w oparciu o mechanizmy zapewniające odpowiedni stopień ochrony, m.in. poprzez stosowanie standardowych klauzul umownych dotyczących przekazywania Danych Osobowych podmiotom przetwarzającym Dane Osobowe mającym siedzibę w krajach trzecich, zatwierdzonych przez Komisję Europejską.

W związku z przekazaniem danych poza EOG możesz zażądać dalszych informacji
o stosownych zabezpieczeniach w tym zakresie, uzyskać kopię tych zabezpieczeń lub informację o miejscu ich udostępnienia kontaktując się z nami w sposób wskazany
w niniejszej informacji.

6. PLIKI COOKIES

 1. Administrator wykorzystuje Pliki Cookies (ciasteczka), czyli dane informatyczne,
  w szczególności niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika przesyłane przez Platformę.

 2. Pliki Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora. Służą w szczególności dostosowaniu zawartości Platformy do preferencji i urządzenia Użytkownika oraz optymalizacji korzystania z Platformy, umożliwiają zapisanie wyborów Użytkownika związanych z korzystaniem z Platformy.

 3. Administrator przechowuje Pliki Cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika,
  a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celu zapewnienia prawidłowego i sprawnego działania Platformy.

 4. Nasze uprawnienie do przechowywania i uzyskiwania dostępu do Plików Cookies wynika ze zgody wyrażonej przez Użytkownika. Administrator wskazuje niniejszym, że Pliki Cookies mogą być przez Użytkownika usunięte lub blokowane poprzez odpowiednie funkcje używanej przeglądarki internetowej, programy informatyczne służące w tym celu oraz skorzystanie z odpowiednich narzędzi systemu operacyjnego wykorzystywanego przez Użytkownika.

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.

 2. O wszelkich zmianach wprowadzonych do niniejszej Polityki Użytkownik zostanie powiadomiony drogą mailową

 3. Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od 20.02.2021

Dyrektor Russian Academy of Osteopathic Medicine.

Główne specjalizacje medyczne: pediatria, osteopatia. W 1988 uzyskała tytuł MD (doktor medycyny) na Leningrad Paediatric Medical Institute. W 2000 roku jako będąc w jednej z pierszych grup z Rosji, ukończyła European School of Osteopathy (UK).

Od 2001 jest oficjalnym przedstawicielem ESO (European School of Osteopathy) w Rosji. Mówca na wielu międzynarodowych konferencjach osteopatycznych zarówno w Rosji jak i poza jej granicami, wielokrotnie prowadząc na nich warsztaty; twórca wielu publikacji w czasopismach medycznych.

Od 2007 do 2011 Członkini Executive Committee of World Osteopathic Health Organization oraz członkini United National Register of Osteopaths (Russia).

Posiada swoją własną metodologię i zrozumienie pracy osteopatycznej, zarówno pod kątem diagnozy jak i terapii.

You have Successfully Subscribed!

Jon skończył studia osteopatyczne w ESO (European School of Osteopathy) w 1989 roku oraz MSc w Osteopatii w 2004 roku.

Od 1989 pracuje w obszarze edukacji osteopatycznej, regularnie prowadząc szkolenia w całej Europie zarówno na poziomie studiów podstawowych jak i kursów podyplomowych.

Związany przez 25 lat z European School of Osteopathy, przez ostatnie 4 lata pracując jako freelancer.

Współzałożyciel Institute of Postgraduate Osteopathic Education.Jon jest doświadczonym wykładowcą, posiadając tytuł PGCHE ( Postgraduate Certificate in Higher Education) oraz MA w obszarze badań. Jest również starszym pracownikiem naukowym Higher Education Academy (HEA).

Jest również współautorem książki: Osteopathy: Models for Diagnosis, Treatment and Practice. Obecnie dzieli swój czas pomiędzy praktyką gabinetową a nauczaniem.

You have Successfully Subscribed!

Paolo Tozzi, Msc Ost, DO, PT międzynarodowy wykładowca, osteopata.

Były członek Osteopathic European Academic Network (OsEAN) oraz były v-ce dyrektor School of Osteopathy CROMON of Rome. Od 2013 roku członek Fascia Science and Clinical Applications Advisory Board of the Journal of Bodywork and Movement Therapies since 2013.

Paolo prowadzi kursy podyplomowe z zakresu osteopatii we Włoszech i reszcie Europy, Ameryce Południowej oraz Japonii, a także Master Kursy z zakresu Zintegrowanej Posturologii Klinicznej (Integrated Clinical Posturology) oraz Medycyny Naturalnej na uniwersytecie Tor Vergata w Rzymie i zajęcia z biomechaniki dla terapeutów zajęciowych na uniwersytecie A. Gemelli w Rzymie. Mówca na wielu międzynarodowych kongresach medycyny osteopatycznej oraz terapii manualnej, w tym International Fascia Research Congress.

Paolo jest również autorem wielu książek z obszaru osteopatii oraz artykułów w temacie powięzi; jest również ekspertem z dziedziny osteopatii zwierzęcej zwierząt domowych i egzotycznych.

You have Successfully Subscribed!

Najbliższy kurs 03–05.06.2022 w Krakowie

 

Tensegracja i jej zastosowanie w terapii manualnej

 

Zapisz się tutaj!

 

lub telefonicznie +48 730 333 802

 

You have Successfully Subscribed!