REGULAMIN

   s§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin określa zasady związane z organizacją oraz uczestnictwem w kursach organizowanych przez: Magdalenę Klimaszewską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Magdalena Klimaszewska Osteopatia Fizjoterapia ul. Boh. Warszawy 17, 46-100 Namysłów o numerze NIP 752 144 79 77 oraz REGON 360229117, zwaną dalej „Organizatorem” w szczególności: rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia usług kursowych oraz warunki zawierania umów
  o świadczenie takich usług.

 2. Kursy organizowane przez Organizatora są dostępne zarówno dla przedsiębiorców w rozumieniu polskich przepisów zw. dalej przedsiębiorcami, jak i dla konsumentów w rozumieniu przepisów art. 22 kodeksu cywilnego zw. dalej konsumentami.

 3. Konsumentów nie dotyczą te postanowienia regulaminu, które stanowiłyby niedozwolone postanowienia umowne w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego czy naruszałyby bezwzględnie obowiązujące przepisy prawne dotyczące zawierania umów z udziałem konsumentów. Postanowienia regulaminu nie mają również na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumenta, przysługujących mu na mocy polskich przepisów prawa. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących postanowień niniejszego regulaminu, należy ich treść tłumaczyć zgodnie z wykładnią prawa na korzyść konsumenta.

 4. Kursy organizowane są w zakresach tematycznych oraz terminach opisanych na stronie https://www.ipoe.com.pl. W opisie każdego kursu będzie informacja do kogo jest skierowany.

§ 2

SŁOWNIK POJĘĆ

 1. Regulamin – oznacza niniejszy dokument.

 2. Organizator – oznacza przedsiębiorcę działającego pod firmą Magdalena Klimaszewska Osteopatia Fizjoterapia ul. Boh. Warszawy 17, 46-100 Namysłów o numerze NIP 752 144 79 77 oraz REGON 360229117, adres
  e – mail: 
  contact@ipoe.com.pl

 3. Kurs – każda usługa szkoleniowa świadczona i prowadzona przez Organizatora zarówno stacjonarnie jak i online.

 4. Zleceniodawca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, która decydowała zgłosić osobę/y delegowaną/e do udziału w kursie.

 5. Uczestnik – osoba, która sama zgłosiła się na kurs lub osoba, którą Zleceniodawca skierował do udziału w kursie organizowanym przez Organizatora i która jest w szczególności: fizjoterapeutą (licencjat lub magister), studentem fizjoterapii, lekarzem, osteopatą, studentem osteopatii lub masażystą.

 6. Zgłoszenie – fakt przesłania przez Zleceniodawcę/Uczestnika prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszenia, znajdującego się na stronie https://www.ipoe.com.pl. Zgłoszenie jest formalnym zobowiązaniem Zleceniodawcy/Uczestnika do udziału Uczestnika w kursie oraz do zapłaty za kurs, na zasadach określonych w niniejszym regulaminie. Zgłoszenie uczestnictwa nie jest jednoznaczne z zawarciem umowy. Każde Kurs ma swój odrębny formularz on-line umieszczony pod programem kursu.

 1. Formularz zgłoszeniowy – dokument wypełniony on-line na stronie https://www.ipoe.com.pl. Skuteczne przesłanie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z zapoznaniem się Zleceniodawcy/Uczestnika z postanowieniami niniejszego regulaminu.

 2. Umowa o świadczenie usług zw. dalej umową – zespół oświadczeń woli, składanych przez Organizatora i Zleceniodawcę/Uczestnika, w formie wskazanej w niniejszym regulaminie, wyczerpujący istotne postanowienia tego rodzaju czynności prawnej.

§ 3

ZGŁOSZENIE I ZAWARCIE UMOWY

 1. Organizator zobowiązuje się przeprowadzić na rzecz Zleceniodawcy/Uczestnika kurs w zakresie określonym w opisie kursu oraz na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

 2. Organizator zapewnia, że gwarantuje jakość każdego kursu zgodnie z opisem danego kursu, zamieszczonym na stronie https://www.ipoe.com.pl. Zgłoszenie uczestnictwa w kursu należy dokonać za pośrednictwem wypełnionego „Formularza zgłoszeniowego”, znajdującego się na stronie https://www.ipoe.com.pl pod zakładką „Zapisz się”.

 3. W formularzu zgłoszeniowym Zleceniodawca/Uczestnik zobowiązany jest do podania następujących danych:

 imię i nazwisko,

 adres e- mail,

 nr telefonu,

 rodzaj rozliczenia płatności (paragon/faktura)

a w przypadku, gdy Zleceniodawca/Uczestnik jest przedsiębiorcą, dodatkowo:

 firma przedsiębiorcy,

 adres siedziby,

 numer NIP.

 1. Na podstawie prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego Zleceniodawca/Uczestnik otrzymuje potwierdzenie zaakceptowania zgłoszenia oraz udziału w kursie wraz z informacją o sposobie wpłaty zadatku o którym mowa w § 4 regulaminu, chyba że Uczestnik kursu otrzyma drogą mailową informację o innych zasadach uregulowania należności. Powyższe informacje wysyłane są w formie elektronicznej na adres e – mail podany w formularzu zgłoszeniowym, telefonicznie poprzez wiadomość sms lub drogą tradycyjną.

 2. Zleceniodawca/Uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia zadatku w terminie 7 dni od dnia potwierdzenia akceptacji zgłoszenia oraz udziału w kursie i po otrzymaniu od Organizatora informacji o sposobie płatności. Za uiszczenie zadatku w terminie, uznaje się dzień zaksięgowania środków na rachunku bankowym Organizatora.

 3. Brak terminowej wpłaty spowoduje automatyczne usunięcie Zleceniodawcy/Uczestnika z listy uczestników kursu.

 4. W przypadku kursów, na których liczba miejsc jest ograniczona, decydować będzie data zaksięgowania płatności.

 5. Zawarcie umowy między Organizatorem a Uczestnikiem lub Zleceniodawcą, następuje w chwili zaakceptowania zgłoszenia na kurs przez Organizatora.

 6. Poprzez zawarcie Umowy Zleceniodawca/Uczestnik zobowiązuje się do dokonania terminowej zapłaty ceny za kurs, zaznajomienia się z treścią
  i przestrzeganiem postanowień niniejszego regulaminu, a w przypadku organizacji kursów stacjonarnych również zachowywania się podczas zajęć w sposób zgodny z zasadami współżycia społecznego oraz przestrzegania wszelkich przepisów porządkowych i BHP obowiązujących na terenie budynku, w którym odbywają się zajęcia.

 7. Umowa na uczestnictwo w kursie jest zawierana przed rozpoczęciem kursu, najpóźniej 21 dni przed jego rozpoczęciem lub ogłosi inaczej
  w ogłoszeniu o organizowanym kursie, o ile nie wyczerpano miejsc na dany kurs. Za zgodą Organizatora możliwe jest przyjęcia innych krótszych terminów zawarcia umowy.

§ 4

WARUNKI PŁATNOŚCI

 1. W zamian za przeprowadzenie kursu (lub gotowość jego przeprowadzenia), Organizatorowi przysługuje wynagrodzenie określone w opisie kursu, zwane dalej ceną.

 2. Całkowita cena za kurs winna być uiszczona najpóźniej 14 dni przed dniem jego rozpoczęcia. Za dzień płatności uznaje się dzień zaksięgowania środków na rachunku bankowym Organizatora.

 3. Podstawą udziału Uczestnika w kursie jest terminowe uregulowanie całej ceny za kurs.

 4. Ceny kursów podawane są na stronie internetowej Organizatora w polskich złotych. Są to ceny brutto, wiążące w chwili zawarcia umowy.

 5. Cena kursu płatna jest w 2 ratach:

 • 500 zł zadatku dla Uczestników będących konsumentami – niezbędny do potwierdzenia akceptacji zgłoszenia oraz udziału w kursie.

 • 1000 zł zadatku dla Zleceniodawców – niezbędny do potwierdzenia akceptacji zgłoszenia oraz udziału w kursie dla zgłoszonych osób powyżej 2.

 • pozostała kwoty kursu (cena pomniejszona o wpłacony zadatek) – płatna najpóźniej 14 dni przed datą rozpoczęcia kursu.

 1. Istnieje możliwość jednorazowej wpłaty pełnej ceny kursu. Odstępstwa od terminów zapłaty ceny kursu lub liczby rat możliwe są jedynie na wniosek
  i za zgodą Organizatora.

 2. Na wniosek Uczestnika lub Zleceniodawcy Organizator może wyrazić zgodę na inny niż przyjęty w regulaminie sposób uiszczenia ceny za kurs.

 3. Niedokonanie wpłaty pozostałej ceny za kurs jest jednoznaczne z rezygnacją w jego udziale i uznane będzie za odstąpienie od umowy przez Zleceniodawcę/Uczestnika z jego winy. W takiej sytuacji Organizator uprawiony będzie do zatrzymania pełnej kwoty zadatku, chyba że Uczestnik będący konsumentem złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 roku
  o prawach konsumenta. Przepis ten nie wyłącza odstąpienia zgodnie z § 5 ust. 1 regulaminu.

 4. Zleceniodawca/Uczestnik upoważnia Organizatora do wystawienia paragonu/faktury bez jego podpisu.

 5. Organizator zobowiązuje się wystawić paragon/fakturę z datą zaksięgowania płatności, a Zleceniodawca/Uczestnik wyraża zgodę na otrzymanie paragonu/faktury w formie elektronicznej (pdf).

 6. Cena za kurs obejmuje: uczestnictwo w kursie, materiały szkoleniowe, dyplom ukończenia kursu oraz korzystanie z udostępnionego przez Organizatora mienia (np. kozetki).


§ 5

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Zleceniodawca będący przedsiębiorcą może skutecznie odstąpić od umowy na zasadach ogólnych ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.

 2. Nieobecność na kursie lub w przypadku kursów online brak aktywnego połączenia z Uczestnikiem z przyczyn leżących po jego stronie nie oznacza odstąpienia od umowy. Zleceniodawca lub Uczestnik jest wówczas zobowiązany do uiszczenia pełnej kwoty ceny za kurs.

 3. Organizator ma prawo zmienić termin lub czas trwania kursu. Ponadto ma prawo odstąpić od umowy w szczególnych przypadkach (np. choroba instruktora lub wykładowcy, niewystarczająca liczba uczestników itp.).
  W takiej sytuacji uiszczona cena za kurs podlega zwrotowi proporcjonalnie do ilości przeprowadzonych zajęć kursu, a Zleceniodawcy/Uczestnikowi nie przysługuje prawo żądania dwukrotności zadatku.

 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany szczegółów związanych z kursem w terminie do 3 dni przed rozpoczęciem kursu. Zmiany dotyczyć mogą: miejsca kursu; godziny rozpoczęcia i/lub zakończenia kursu; instruktora lub wykładowcy prowadzącego zajęcia. Zmiany nie mogą dotyczyć: rodzaju i programu kursu; liczby godzin oraz ceny kursu. Poinformowanie Zleceniodawcy/Uczestnika o zmianach przytoczonych w niniejszym ustępie, nie może stanowić przyczyny rezygnacji z kursu.

 5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub przerwania kursu
  w trakcie jego trwania, gdy zaistnieje zagrożenie zdrowia lub życia Uczestników spowodowane przez siły wyższe. Siła wyższa to zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe (lub prawie niemożliwe) do przewidzenia, którego skutkom nie można zapobiec, uniemożliwiające wykonanie zobowiązań umownych, którego nie można było przewidzieć w chwili rekrutacji na dany kurs. Ust. 3 stosuje się odpowiednio.

 6. Zleceniodawca będący przedsiębiorcą ma prawo zrezygnować z kursu po otrzymaniu potwierdzenia akceptacji zgłoszenia oraz udziału w kursie
  i uiszczeniu zadatku, nie później jednak niż na 14 dni przed datą rozpoczęcia kursu. Zadatek nie podlega zwrotowi.

 7. Zgodnie z regulacją art. 27 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Uczestnikowi oraz Zleceniodawcy będącemu konsumentem przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia bez podawania przyczyny, poprzez złożenie Organizatorowi oświadczenia o odstąpieniu od umowy. W przypadku odstąpienia, umowę uważa się za niezawartą.

 8. Uczestnik będący konsumentem ma prawo do pełnego zwrotu uiszczonej ceny kursu za wyjątkiem sytuacji, gdy kurs rozpocznie się w przeciągu 14 dni od zawarcia umowy.

 9. Jeśli kurs rozpoczął się w terminie 14 dni od zawarcia umowy,
  w przypadku odstąpienia od umowy, Uczestnik otrzymuje zwrot ceny kursu pomniejszonej o proporcjonalną kwotę za zajęcia, które już się odbyły.

 10. Zwrot należnych kwot tytuł odstąpienia od umowy nastąpi nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia.

 11. W przypadku Uczestników – konsumentów, Organizator rozpatruje reklamacje z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, powiadamiając o sposobie dalszego postępowania. Brak ustosunkowania się Organizatora do reklamacji złożonej przez Uczestnika – w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania jest równoznaczny z uznaniem żądania za uzasadnione.

 12. Uczestnik może zostać skreślony z listy uczestników kursu przez Organizatora bez zwrotu kosztów udziału w kursie w następujących sytuacjach:

 • Uczęszczanie na kurs pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających,

 • Nagrywanie, filmowanie i fotografowanie zajęć i materiałów bez zezwolenia Instruktora, wykładowcy lub Organizatora,

 • Agresywne albo niestosowane zachowanie wobec instruktora, wykładowcy lub pozostałych Uczestników,

 • Wszelkie inne zachowania zagrażające bezpieczeństwu, życiu, zdrowiu
  i komfortowi Uczestników kursu,

 • Wystąpienie przeciwwskazań zdrowotnych uniemożliwiających bezpośredni kontakt z instruktorem lub wykładowcą.

§ 6

KURS PODZIELONY NA CZĘŚCI

 1. W przypadku kursów podzielonych na części, zawarcie umowy na jego pierwszą część jest równoznaczne z zakupem całego kursu.

 2. Cena kursu podzielonego na części płatna jest w ratach:

 • 500 zł zadatku – niezbędne do rezerwacji miejsca, termin wpłaty 5 dni od otrzymania akceptacji uczestnictwa oznaczającego zawarcie umowy,

 • pozostała kwota pierwszej części kursu (cena pomniejszona o wpłacony zadatek) – płatna najpóźniej 14 dni przed datą rozpoczęcia pierwszej części kursu.

 1. Pełna kwota drugiej i każdej kolejnej części kursu płatna najpóźniej na 14dni przed datą drugiej i każdej kolejnej części kursu.

§ 7

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Zleceniodawca/Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przekazanych danych osobowych przez Organizatora w zakresie, w jakim jest to niezbędne do wykonania umowy o świadczenie usług kursowych,
  a Organizator zobowiązuje się chronić przekazane dane osobowe na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Uczestnik kursu przyjmuje do wiadomości fakt przetwarzania jego danych osobowych podanych formularzu zgłoszeniowym pod zakładką „Zapisz się”. Dane zbiera
  i przetwarza Organizator kursu. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże jest konieczne do zawarcia i realizacji umowy. Organizator nie udostępnia zgromadzonych danych osobowych należących do Zleceniodawców/Uczestników podmiotom trzecim, chyba, że jest to podmiot świadczący usługi na rzecz Organizatora, a Organizator zobowiązał ten podmiot do zapewnienia ochrony przekazanych danych
  i przekazanie tych danych jest niezbędne do pełnego wykonania umowy na rzecz Zleceniodawcy/Uczestnika.

 2. Organizator oświadcza, że dane osobowe Zleceniodawcy/Uczestnika przekazywane są poza EOG. Dane przekazywane są do: IPOE Ltd Registered in England and Wales, Company No. 12996403, 20-22 Wenlock Road, London N1 7GU, Wielka Brytania, wyłącznie w związku z realizacją umowy i świadczenie usług kursowych.

 3. Wszelkie dane osobowe podane przez Zleceniodawcę/Uczestnika (m.in. w szczególności: imię i nazwisko, adres, nr PESEL, numer telefonu, adres e – mail) traktowane są jako informacje w najwyższym stopniu poufne i służą wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy Stronami oraz do wykonania umowy. Przy zawarciu umowy, Uczestnik zostanie poinformowany o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych oraz o innych uprawnieniach wynikających z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – RODO.

 4. Uczestnik ma prawo: żądać dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych. Uczestnik ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem. Uczestnik został poinformowany, że może wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 8

WIZERUNEK UCZESTNIKA

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do fotografowania i filmowania kursu.

 2. Udział w kursie jest równoznaczny z przeniesieniem na Organizatora autorskich praw do nagrań i zdjęć oraz z wyrażeniem zgody na komercyjne ich wykorzystanie w przypadku, gdy Uczestnik zostanie sfilmowany lub sfotografowany w ramach udziału w kursie. Organizator ma prawo do umieszczenia filmów oraz zdjęć zawierających wizerunek Uczestnika w szczególności w materiałach reklamowych oraz mediach społecznościowych.

§ 9

ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON

 1. Uczestnik jest odpowiedzialny finansowo na zasadach ogólnych za szkody spowodowane przez niego w trakcie kursu z własnej winy i zobowiązany do pokrycia strat w ciągu 14 dni od ich wyrządzenia.

 2. Uczestnik osobiście odpowiada za szkody wyrządzone podczas kursu w tym uszczerbek na zdrowiu innego uczestnika oraz osobom trzecim.

 3. Organizator zapewnia, że kursu organizowane są z zachowaniem najwyższej staranności. Organizator nie ponosi jednak jakiejkolwiek odpowiedzialności za rezultaty kursu i wiedzę oraz umiejętności nabyte przez Uczestnika.

 4. Organizator nie wyraża zgody na fotografowanie i filmowanie wykładowej i praktycznej części kursu, o ile instruktor lub wykładowca prowadzący kurs nie postanowi inaczej.

 5. Wszystkie materiały edukacyjne przekazane przez Organizatora Uczestnikom, stanowią własność Organizatora i chronione są prawem autorskim, zastrzeżeniem ust. 6.

 6. W przypadku, gdyby Organizator nie był właścicielem materiałów edukacyjnych przekazanych Uczestnikom, Organizator oświadcza, że będzie posiadał tytuł prawny do posługiwania się owymi materiałami (np. licencja).


§ 10

PRZEPISY DOTYCZĄCE COVID-19

 1. Kursy odbywające się w okresie zagrożenia epidemicznego, odbywają się na podstawie postanowień niniejszego regulaminu, z zachowaniem odrębności ustalonych w postanowieniach niniejszego paragrafu.

 2. Uczestnik zobowiązany jest stosować się do wymagań sanitarnych określonych przez przepisy powszechnie obowiązujące i/lub wytycznych zakomunikowanych mu przez Organizatora przed rozpoczęciem kursu.

 3. Uczestnik kursu ma prawo zrezygnować z kursu z powodu choroby lub przebywania na kwarantannie. Okoliczność taka winna być udokumentowana, pod rygorem uznania przyczyny za niewykazaną.

 4. Organizator uchyla swoją odpowiedzialność wobec Uczestnika za nałożone na niego kary/mandaty, wynikające z niestosowania się do reżimów sanitarnych określonych przez przepisy powszechnie obowiązujące i / lub do wytycznych, zakomunikowanych przez Organizatora przed rozpoczęciem kursu.

§ 11

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian regulaminu. Informacja o zmianach w regulaminie, każdorazowo pojawi się na stronie https://www.ipoe.com.pl.

 2. W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie znajdują przepisy prawa, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego oraz Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

 3. Wszelkie spory, strony zobowiązują się rozstrzygnąć w drodze przyjaznych negocjacji.

 1. Ewentualne spory pomiędzy Organizatorem, a Zleceniodawcą/Uczestnikiem będącym konsumentem, rozstrzyga właściwy sąd powszechny, zgodnie z postanowieniami przepisów kodeksu postępowania cywilnego.

 2. Ewentualne spory pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem niebędącym konsumentem, rozstrzyga właściwy sąd właściwy ze względu na siedzibę Organizatora.

 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 20.02.2021

Dyrektor Russian Academy of Osteopathic Medicine.

Główne specjalizacje medyczne: pediatria, osteopatia. W 1988 uzyskała tytuł MD (doktor medycyny) na Leningrad Paediatric Medical Institute. W 2000 roku jako będąc w jednej z pierszych grup z Rosji, ukończyła European School of Osteopathy (UK).

Od 2001 jest oficjalnym przedstawicielem ESO (European School of Osteopathy) w Rosji. Mówca na wielu międzynarodowych konferencjach osteopatycznych zarówno w Rosji jak i poza jej granicami, wielokrotnie prowadząc na nich warsztaty; twórca wielu publikacji w czasopismach medycznych.

Od 2007 do 2011 Członkini Executive Committee of World Osteopathic Health Organization oraz członkini United National Register of Osteopaths (Russia).

Posiada swoją własną metodologię i zrozumienie pracy osteopatycznej, zarówno pod kątem diagnozy jak i terapii.

You have Successfully Subscribed!

Jon skończył studia osteopatyczne w ESO (European School of Osteopathy) w 1989 roku oraz MSc w Osteopatii w 2004 roku.

Od 1989 pracuje w obszarze edukacji osteopatycznej, regularnie prowadząc szkolenia w całej Europie zarówno na poziomie studiów podstawowych jak i kursów podyplomowych.

Związany przez 25 lat z European School of Osteopathy, przez ostatnie 4 lata pracując jako freelancer.

Współzałożyciel Institute of Postgraduate Osteopathic Education.Jon jest doświadczonym wykładowcą, posiadając tytuł PGCHE ( Postgraduate Certificate in Higher Education) oraz MA w obszarze badań. Jest również starszym pracownikiem naukowym Higher Education Academy (HEA).

Jest również współautorem książki: Osteopathy: Models for Diagnosis, Treatment and Practice. Obecnie dzieli swój czas pomiędzy praktyką gabinetową a nauczaniem.

You have Successfully Subscribed!

Paolo Tozzi, Msc Ost, DO, PT międzynarodowy wykładowca, osteopata.

Były członek Osteopathic European Academic Network (OsEAN) oraz były v-ce dyrektor School of Osteopathy CROMON of Rome. Od 2013 roku członek Fascia Science and Clinical Applications Advisory Board of the Journal of Bodywork and Movement Therapies since 2013.

Paolo prowadzi kursy podyplomowe z zakresu osteopatii we Włoszech i reszcie Europy, Ameryce Południowej oraz Japonii, a także Master Kursy z zakresu Zintegrowanej Posturologii Klinicznej (Integrated Clinical Posturology) oraz Medycyny Naturalnej na uniwersytecie Tor Vergata w Rzymie i zajęcia z biomechaniki dla terapeutów zajęciowych na uniwersytecie A. Gemelli w Rzymie. Mówca na wielu międzynarodowych kongresach medycyny osteopatycznej oraz terapii manualnej, w tym International Fascia Research Congress.

Paolo jest również autorem wielu książek z obszaru osteopatii oraz artykułów w temacie powięzi; jest również ekspertem z dziedziny osteopatii zwierzęcej zwierząt domowych i egzotycznych.

You have Successfully Subscribed!

Najbliższy kurs 03–05.06.2022 w Krakowie

 

Tensegracja i jej zastosowanie w terapii manualnej

 

Zapisz się tutaj!

 

lub telefonicznie +48 730 333 802

 

You have Successfully Subscribed!